Asia: Community of Cultures - 2021

Participant: Yang Hui Qiao
Supervisor: Xu Li

5. Dameilong River

Participant: Luo Zuo Yan
Supervisor: Xu Li

4. Fuyu fish

Participant: Liu Siyuan
Supervisor: Xu Li

3. Mackerel tears

Participant: Gardenia
Supervisor: Xu Li

2. May you always get more than you wish for

Participant: Dong Ningxin
Supervisor: Xu Li

1. Сelebration of fish year