Общая информация

Participant: Shen Tong
Supervisor: Xu Li

2. Yu Qinng Tu

Participant: Cai Jiongsheng
Supervisor: Zhang Yue, Xu Mingxia

1. China speed