Общая информация

Participant: Fan Qing Xi
Supervisor: Xu Li, Zhu Guang

79. Chinese folk paper-cut

Participant: Dongxinxu
Supervisor: Xu Li

78. Chinese folk paper-cut

Participant: Liuyiyue
Supervisor: Xu Li

77. Chinese folk paper-cut

Participant: Dan Dan Qian
Supervisor: Xu Li

76. Chinese folk paper-cut

Participant: Chun Ling Ren
Supervisor: Xu Li

75. Chinese folk paper-cut

Participant: Chen Tianbao, Geng Jian, Lantian, Li Hongrui
Supervisor: Xu Li

74. Chinese folk paper-cut

Participant: Liuyuyao、Songlinnan、Chimeina、Jiaoyangyang
Supervisor: Xu Li

73. Chinese folk paper-cut

Participant: Bruce Richardson
Supervisor: Xu Li

72. Chinese folk paper-cut

Participant: Luo Bin Hao
Supervisor: Xu Li, Zhu Guang

71. Chinese folk paper-cut

Participant: Zhangyujia
Supervisor: Xu Li

70. Chinese folk paper-cut

Participant: Zhangyifan
Supervisor: Xu Li

69. Chinese folk paper-cut

Participant: Zhang Jialin
Supervisor: Yin Baoying

24. Auspicious

Participant: Zhangxiaoning
Supervisor: Xu Li

68. Chinese folk paper-cut

Participant: Yuxiaoqian
Supervisor: Xu Li

67. Chinese folk paper-cut

Participant: Zhang Jialin
Supervisor: Yin Baoying

23. Ge Sanghua opened